Βασικές Κινητικές Δεξιότητες στην Ευρώπη

Forum: 

Εργαλειοθήκη κατάρτισης για εκπαιδευτικούς

Στο πλαίσιο του έργου BMC-EU (Βασικές Κινητικές Δεξιότητες στην
Ευρώπη), αναπτύχθηκε μία εργαλειοθήκη κατάρτισης για εκπαιδευτικούς,
αποτελούμενη από τη γενική πρακτική ιδέα και ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο
χρήστη (BMC-EU πνευματική παραγωγή 4), για να υποστηρίξει την εφαρμογή
της υποστηρικτικής εργαλειοθήκης με βάση την έννοια των βασικών
κινητικών δεξιοτήτων (BMC-EU πνευματική παραγωγή 3; Scheuer & Heck,
2020). Ο σκοπός της εργαλειοθήκης αυτής είναι να εφαρμοστεί στα
μαθήματα φυσικής αγωγής, ώστε να προσαρμοστούν κατάλληλα τόσο το
περιεχόμενο όσο και οι μέθοδοι διδασκαλίας της φυσικής αγωγής.

Η εργαλειοθήκη κατάρτισης για εκπαιδευτικούς περιέχει
υλικό για τη δημιουργία πρακτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς
δομημένα τόσο σε
θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί
εξοικειώνονται με την έννοια του ΜΟΒΑΚ, τις μετρήσεις, τη διαδικασία
της εξέτασης, την επεξεργασία των δεδομένων και την αξιολόγηση, καθώς
και με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, μαθαίνουν πώς να
μεταβούν από τη διάγνωση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων και τον
εντοπισμό των αντίστοιχων ικανοτήτων των μαθητών, στον σχεδιασμό και
την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων με τη χρήση του υποστηρικτικού
πλαισίου ΜΟΒΑΚ και των συνοδευτικών υποστηρικτικών φυλλαδίων, που είναι
έτοιμα προς εφαρμογή σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνθήκες για την
υποστήριξη μαθητών με πρόσθετες ανάγκες στις βασικές κινητικές
δεξιότητες.

Η εργαλειοθήκη κατάρτισης για εκπαιδευτικούς έχει ως σκοπό να
υποστηρίξει και να διευκολύνει την εφαρμογή της Υποστηρικτικής
εργαλειοθήκης για εκπαιδευτικούς (Scheuer & Heck, 2020), που
βασίζεται στην έννοια και τις μετρήσεις ΜΟΒΑΚ (Herrmann, 2018).