Διδακτικά σενάρια

Ο όρος «διδακτικό σενάριο» αναφέρεται στην αναλυτική περιγραφή μίας
διδακτικής ώρας ή μια ενότητας διδακτικών ωρών. Υπάρχουν διάφορες
φόρμες εκπόνησης διδακτικών σεναρίων. Κατά την άποψή μου η παρακάτω
μορφή είναι λειτουργική.

1. Τίτλος

2. Τάξη

3. Στοχοθεσία

4. Πλαισίωση

5. Μεθοδολογία

6. Δραστηριότητες

7. Αξιολόγηση

8. Έντυπα

9. Αποτίμηση

Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων:

Βόλεϊ Α’ Λυκείου

Δύναμη Α’ Λυκείου

Τα παραπάνω σενάρια αυτλα σχετίζονται με τη συμμετοχή μου (Κώστας
Κουγιουμτζής) στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιμορφωτών ΚτΠ Β2.